Informace

VOP

Všeobecné obchodní podmínky webového portálu „Sázkový servis„ upravují podmínky mezi uživatelem webové stránky a jejím provozovatelem.

Webový projekt „Sázkový servis „ je informačním zdrojem pro uživatele, kteří mají o informace tohoto druhu zájem a má pouze informační charakter. Na základě získaných informací by si měl uživatel udělat sám úsudek o konkrétní loterii nebo kurzové sázce a tyto informace využít dle vlastního uvážení.

Provozovatel neposkytuje žádnou garanci na zveřejněné informace, nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s případným využitím informací získaných na tomto webovém portále, neodpovídá za žádné vzniklé škody v souvislosti s využitím informací z webového portálu a neodpovídá za úplnost nebo přesnost. V případě zveřejnění jakýchkoliv tipů provozovatel negarantuje správnost nebo úplnost.

Webový portál „ Sázkový servis „  je zcela osobním webem, který neslouží k podnikání.

VIP uživatelem se můžete stát, aniž by jste uváděli jakékoliv osobní údaje.

Pokud osobní údaje uvedete, budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou a to po dobu, než bude naplněn smluvní vztah (plnění smlouvy) mezi provozovatelem a uživatelem z titulu „Právní povinnosti“. Jedná se o „Oprávněný zájem“, který nevyžaduje explicitní souhlas.

 

Webové stránky třetích stran

Uživatel bere na vědomí, že jakýkoliv kontakt s třetí stranou, ať už úmyslný nebo neúmyslný, a případný jakýkoliv následek z toho vyplývající, je naprosto nezávislé na provozovateli, který není žádným způsobem odpovědný za případné následky, které vyplynou přímo či nepřímo z tohoto kontaktu. Třetí strany, včetně třetích stran inzerujících na tomto webu, nemají přístup k údajům uvedených uživatelem na webu „Sázkový servis“.

Webová stránka "Sázkový servis" může obsahovat odkazy na obsah stránky třetích stran nebo reklamy.

 

Ochrana osobních údajů

Všechny informace jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Provozovatel je povinen chránit soukromá a osobní data uživatele před zneužitím a není oprávněn tyto data předávat třetím stranám.

Uživatel souhlasí s tím, aby k personalizaci obsahu webu a reklam, byly využívány soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které internetové stránky umísťují na váš počítač ( internetový prohlížeč). Jedná se o pomocné informace, kdy uživatel může efektivně využívat webové stránky s tím, že mu budou poskytnuty relevantní informace. "Cookie" může být využito k analýze návštěvnosti nebo k poskytování různých prvků spojených se sociálními sítěmi. Provozovatel soubory cookie nezpracovává, nesbírá ani nevyhodnocuje.

 

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti uživatele a provozovatele neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí příslušnými platnými právními předpisy.

Uživatel by neměl podstupovat nepřiměřená finanční rizika a v případě využití informací z webového portálu postupovat přiměřeně, dle vlastního úsudku. Nesprávnost nebo neúplnost poskytnutých informací může s ohledem na jejich charakter způsobit vážné škody, za které provozovatel nenese žádnou odpovědnost. Ze strany provozovatele se vždy jedná jen o poskytnutí informací pravděpodobnosti, která nemusí být správná.

Provozovatel neodpovídá za žádné vzniklé ani následné škody v souvislosti s využitím informací na webovém portále.

Mezi uživatelem a provozovatelem nevzniká žádný právní vztah. Veškerá odpovědnost za využití informací z tohoto webového portálu jde na vrub uživatele.

Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli jednostranně změnit.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6.4.2019